podporujú nás:

IDEA reklamné štúdio

Dokumenty na zverejnenie

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

V zmysle Nariadenia vlády č. 118/2011 detský domov zverejňuje od 1.5.2011 iba objednávky a faktúry na tovary a služby nad 3000 EUR bez DPH.

V zmysle ďalšej legislatívnej úpravy detský domov od 1.1.2012 zverejňuje zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Register OPK

Prebytočný majetok štátu je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov evidovaný v registri OPK

 dátumpredmetpartner
03.04.2016Súhrnná správa o podlimitných zákazkách1.1.2016-31.3.2016
07.01.2016Súhrnná správa o podlimitných zákazkách1.10.2015-31.12.2015
02.10.2015Súhrnná správa o podlimitných zákazkách1.7.2015-30.9.2015
02.01.2015Súhrnná správa o podlimitných zákazkách30.9.2014 - 31.12.2014
03.10.2014Súhrnná správa o podlimitných zákazkách1.7.2014-30.9.2014
02.01.2014Súhrnná správa o podlimitných zákazkách1.10.2013 - 31.12.2013
07.10.2013Súhrnná správa o podlimitných zákazkách1.7.2013-30.9.2013
03.01.2012Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou1.10.2011-31.12.2011
07.10.2011Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou1.7.2011-30.9.2011