podporujú nás:

IDEA reklamné štúdio

Dokumenty na zverejnenie

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

V zmysle Nariadenia vlády č. 118/2011 detský domov zverejňuje od 1.5.2011 iba objednávky a faktúry na tovary a služby nad 3000 EUR bez DPH.

V zmysle ďalšej legislatívnej úpravy detský domov od 1.1.2012 zverejňuje zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Register OPK

Prebytočný majetok štátu je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov evidovaný v registri OPK

 dátumpredmetpartner
26.03.2018Výročná správa za rok 2017Detský domov Valaská
31.03.2017Výročná správa za rok 2016Detský domov Valaská
26.02.2016Výročná správa za rok 2015Detský domov Valaská