podporujú nás:

IDEA reklamné štúdio

Dokumenty na zverejnenie

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorý stanovuje pre štátom a samosprávou zriadené rozpočtové organizácie povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

V zmysle Nariadenia vlády č. 118/2011 detský domov zverejňuje od 1.5.2011 iba objednávky a faktúry na tovary a služby nad 3000 EUR bez DPH.

V zmysle ďalšej legislatívnej úpravy detský domov od 1.1.2012 zverejňuje zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, faktúry a objednávky na stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Register OPK

Prebytočný majetok štátu je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov evidovaný v registri OPK

 dátumpredmetpartner
30.03.2015Služby BOZP,PO a PZSprieskum trhu
05.12.2014Servis a opravy PCprieskum trhu
30.09.2014Rekonštrukcia oporného múru v RD Mazorníkprieskum trhu
12.09.2014Dodávka, výroba a montáž vstavaných skríň prieskum trhu
18.06.2014Dodávka a montáž zásobníkového ohrievača na TÚVprieskum trhu
10.09.2013Vybudovanie žumpy pri RD v Brezne ul. Horná č. 41prieskum trhu