podporujú nás:

IDEA reklamné štúdio

Profil Detského domova Valaská

Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonom č. 61/2018 Z. z. podľa znenia jeho § 100w, sa detský domov s účinnosťou od 01.01.2019 zmenil na Centrum pre deti a rodiny Valaská.


Centrum vykonáva opatrenia pobytovou, ambulantnou a terénnou formou. V rámci opatrení pobytovou formou zamestnanci centra poskytujú odbornú pomoc a starostlivosť v dvoch špecializovaných samostatných skupinách, v štyroch samostatných skupinách a v šiestich profesionálnych rodinách.Centrum vykonáva ambulantné a terénne opatrenia zamerané na výchovné problémy a zanedbávanie.