podporujú nás:

IDEA reklamné štúdio

Dieťa patrí do rodiny

V záujme harmonického rozvoja osobnosti má každé dieťa právo vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére štastia a porozumenia. Bohužiaľ, stále je dosť detí, o ktoré sa vlastná rodina nechce alebo nemôže postarať a ocitnú sa v detskom domove. V našom detskom domove sa snažíme čo najviac priblížiť rodinnému prostrediu, poskytnúť deťom pocit istoty a citové zázemie. Na prvé miesto však kladieme možnosť dieťaťu zažiť výchovu a lásku v skutočnej rodine. Prioritou je sanácia biologickej rodiny a podpora vzťahov s rodičmi, v prípade neúspechu umiestnenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnstvo, osvojenie). 
Našim želaním je, aby všetky deti, prioritne deti do 6 rokov, čas ktorý musia stráviť v detskom domove, prežili v prirodzenom rodinnom prostredí v profesionálnej rodine. Profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, ktorý sa stará o dieťa z detského domova vo svojom domácom prostredí. Pobyt dieťaťa v profesionálnej rodine nie je trvalý, ale len do doby, kým sa neupravia podmienky v biologickej rodine, prípadne sa nenájde dieťaťu náhradná rodina. Snažíme sa získavať nových profesionálnych rodičov, aby sme deťom zabezpečili tie najlepšie podmienky pre ich zdravý psychický a fyzický vývin.